soc art NR

Projekt zahŕňa analýzu a mapovanie umenia vo verejnom priestore, zameranú na diela súvisiace s výstavbou sídliska Chrenová. V tom čase išlo o diela, ktorých vznik nariaďoval zákon1 Vytvoriť prierez zachovanými, poškodenými, nevhodne pretvorenými či neexistujúcimi umeleckými dielami. Vyhodnotenie stavu a kvality tohto umenia a úvaha, či sa o tieto umelecké diela starať, či ich zachovávať alebo naopak odstraňovať.

Po analýze a zmapovaní verejných priestranstiev na sídlisku Chrenová 1, sme  vytypovali  niekoľko zaujímavých objektov pre hlbšiu analýzu a hľadanie možností na ich revitalizáciu. Hlbšie sme sa zaoberali tromi mozaikami, ktoré okrem estetickej funkcie plnia funkciu orientačnú.

 

Vzniklo niekoľko návrhov ako ďalej pracovať s trojicou objektov. Niektoré z nich sú značne poškodené vandalmi alebo vplyvom prirodzeného zvetrávania. Výsledkom prvej časti projektu je symbolické rozsvietenie nefungujúceho osvetlenia, ktoré je súčasťou mozaiky. Vznikne dočasná situácia, ktorá pre obyvateľov sídliska nie je známa, keďže pôvodné svetlá už dlhé roky nefungujú. Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť na chátrajúce objekty, ktorých funkcia je označovať jednotlivé časti sídliska. Navrhli sme možnosti revitalizácie objektov, ktorá spočíva v citlivom prístupe k dielu.

druhá časť projektu

Mozaiky, ktoré vznikli počas výstavby sídliska Chrenová časť I., označujú jednotlivé časti sídliska, uľahčujú orientáciu a dopĺňajú kolorit sídliska.

 

Rozhodli sme sa s nimi  ďalej pracovať v rámci pracovnej skupiny Slováková/ Siláči/ Dida. Stali sme sa však jednou „jednotkou“ a k  spolupráci pozývame aj  obyvateľov, ktorí tu žijú. Tento krát sme dôraz nekládli na samotné objekty ale na vzťah obyvateľov k nim.  V prvej akcii sme jednoduchým zásahom obnovili pôvodné osvetlenie. Aj keď iba dočasne, no vyvolali sme reakcie okoloidúcich, ktorí veľa krát ani netušili, že vôbec nejaké osvetlenie existuje.

 

Druhým vstupom sme chceli nadviazať dialóg s obyvateľmi tejto časti sídliska. Vytvorili sme návrhy  „reklamných predmetov“ vychádzajúcich z jednotlivých objektov. Odznaky, nálepky a tričká, ktoré môžu obyvatelia nosiť a tak sa identifikovať so svojim priestorom. Takto môže vzniknúť impulz pre obyvateľov, ktorí môžu pokračovať nami nadhodenej problematike už v prvej akcii Soc. Art. 1. Zabudnuté diela sa môžu stať ikonami sídliska, módnym doplnkom, niečím čím sa obyvatelia identifikujú a zároveň spájajú.     

 


V roku 1965 je prijatý zákon 355/65 o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa investičnej výstavby. Týmto je zabezpečené financovanie výtvarných diel priamo z celkového rozpočtu stavby. Hlava V. upravovala financovanie umeleckých diel, ktoré sú pevnou súčasťou architektúry, interiéru alebo exteriéru budovy, alebo architektonického komplexu. V roku 1978 boli prijaté V Metodické smernice o uplatňovaní výtvarného umenia v investičnej výstavbe, kde sú pravidlá tvorby umenia pre architektúru jasne definované. Výtvarné diela sa umiestňujú najmä „na takých stavbách, ktoré slúžia čo najširšiemu okruhu pracovníkov alebo verejnosti, s prihliadnutím na obsahové zameranie stavby a charakter stavby.“ Náklady určené na výtvarné diela sú upravené podľa významu danej stavby: „Pri stavbách mimoriadneho spoločenského významu (divadlá, vládne budovy a pod.) 1,5 až 2 %, pri stavbách spoločensky dôležitých (kultúrne domy, hotely, vysoké školy a pod.) 1,0 až 1,5 %, pri ostatných stavbách (stredné odborné školy, výskumné ústavy, knižnice, obchody, služby a pod. 0,5 až 1,0 %.“ Pri priemyselných a inžinierskych stavbách sa čiastka posudzuje individuálne. Pri budovách občianskej vybavenosti v komplexnej bytovej výstavbe sa určí, v ktorom objekte alebo objektoch bude dielo umiestnené.