BUNKA v Benátkach

Prezentácia projektu pozostáva z niekoľkých častí, ktoré vytvárajú mozaiku demonštrujúcu kontext projektu BUNKA.

Prvá časť nadväzuje na už zrealizovanú akciu, ktorá sa konala v roku 2011 v Nitre, kedy došlo k spojeniu nájdenej reality - prirodzeného stavania bunkrov detí s obsahom výstavy "Neviditeľné mestá" Lucii Mičíkovej. Workshop "Bunkre v BUNKE" ako súčasť výstavy ponúkol deťom , aby si na krátky čas privlastnili, "zabývali si", nevyužívaný  mestský verejný priestor v centre mesta Nitra pre súkromnú hru.

Kontinuálnym pokračovaním projektu je živá akcia v Benátkach ktorá, demonštruje taktický prístup v reakcii na nové prostredie. Počas tejto akcie členovia BUNKY spolu s Luciou Mičíkovou spontánne nadväzujú kontakt s miestnymi, aby tak spoločne mohli vytvárať z dostupných, často odpadových materiálov (napr. kartónové krabice), akési efemérne improvizované bunkre, architektúry, ktorých vznik a zánik je dokumentovaný prostredníctvom fotografii prezentovaných  na tabletoch v pavilóne.

Tejto akcii predchádzal „micro-workshop“ s malou komunitou detí s Nitry, (ktoré sa zúčastnili spomínaného workshopu „Bunkre v BUNKE“), kde na náš podnet spontánne vytvorili náčrty, kresby, ktoré sa stali predlohou pre vzniknuté stavbičky v uliciach Benátok. Ich pohľad je neskreslený – nikdy Benátky nezažili. Ich jedinou referenciou je verbálny opis a predchádzajúca sprostredkovaná obrazová skúsenosť Benátok ako „mesta na vode“. Vytvorili si tak vlastný pohľad a predstavu mesta, do ktorej zasadzujú svoje stavbičky.

Stavanie Bunkrov, alebo skôr DIY postavených architektúr, je autorskou zámienkou Lucii Mičíkovej a členov BUNKY pre reflexiu priestoru a ponúknutie iného druhu vnímania ucelenej urbanistickej štruktúry. Spontánne kreovanie tohto druhu chce a môže nenásilne evokovať závan lokálnosti - život miestnej komunity, pre turistov neviditeľných rodených Benátčanov. Do nového prostredia je prenesený a pretransformovaný koncept Mičíkovej uvažovania nad architektúrou, obohatený o nové vrstvy. Vytvárame však aj akýsi most medzi dvoma špecifickými komunitami (mestom Nitra a Benátokami ).

Ďalšou časťou prezentácie je fragment fungovania BUNKY. Jej pohyb jedným mestom ako jedným organizmom, do ktorého sme ju vpustili ako „cudzorodú látku“. Záznam akcie predstavuje abstraktný a redukovaný pohyb jednotlivými lokalitami. Tento pohyb je v skutočnosti dlhodobou a koncentrovanou aktivitou, ktorá je neustále v procese. Nákladné auto s kontajnerom pomaly prechádza mestom ako s monštranciou. Prechádza lokalitami, ktoré sú pre projekt atraktívne v zmysle uvažovania, ktoré ho posúvajú dopredu.

Návštevník pavilónu ma možnosť prostredníctvom tabletu vnímať niekoľko častí – fragmentov, ktoré tvoria celok projektu BUNKA.